Nowe energetyczne konkursy w RPO WP W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ogłoszono dwa konkursy dotyczące działania 10.4.  Redukcja emisji w ramach OP 10 Energia. Pierwszy konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 1) – 3) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: 1) rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące...
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łącznie wyniesie 630 mln zł.
Do 18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 22.12.2017 r. prowadzi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 10 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pula dostępnych środków z Programu Inteligentny Rozwój wynosi 525 mln zł, co pozwoli na objęcie kredytów gwarancjami o wartości 1,4 mld zł
Na stronach https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/nabor-ogolny i http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zasady-2017-razem.pdf można zapoznać się z zasadami dofinansowania
W okresie od 01.08.2017 do 29.09.2017 przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe a także jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami (w przypadku 4) typu projektu) będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.
Do 31 sierpnia br. trwa nabór w ramach konkursu 4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.