Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 7 80-209 Chwaszczyno

tel.: +48 58 663 02 02
tel.: +48 58 349 73 00
fax: +48 58 623 24 75
fax: +48 58 349 73 27

info@promat.pl

Kontakt bezpośredni do osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy unijnych i doradztwo w pisaniu wniosków:

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ogłoszono dwa konkursy dotyczące działania...

Nowe konkursy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łącznie wyniesie 630 mln zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Do 18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii