Nowe energetyczne konkursy w RPO WP

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ogłoszono dwa konkursy dotyczące działania 10.4.  Redukcja emisji w ramach OP 10 Energia.

Pierwszy konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 1) – 3) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,

2) likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,

3) budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.

Uzupełniająco w ramach ww. typów projektów dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Drugi konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: rozbudowę systemu monitoringu powietrza.

Terminy składania wniosków w obu konkursach: od  stycznia 2019 roku do 25 stycznia 2019 roku.  

Konkurs skierowany jest do: 

1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3. jednostek administracji rządowej,

4. innych jednostek sektora finansów publicznych,

5. organizacji pozarządowych,

6. jednostek naukowych,

7. instytucji edukacyjnych,

8. szkół wyższych,

9. przedsiębiorców.

Szczegóły dotyczące konkursów: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-10-4-redukcja-emisji-rpo-wp-2014-2020-dla-typow-projektow-nr-1-2-i–1

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-10-4-redukcja-emisji-rpo-wp-2014-2020 

PODZIEL SIĘ