Ekokredyt

„PROSUMENT II”

to kredyt z dotacją, z którego sfinansować można zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła.

OFERTA FIRMY PROMAT W ZAKRESIE

PEŁNEJ OBSŁUGI OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH ZWIĄZANEJ Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW, PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTÓW I DORADZTWEM.

1. Informacje ogólne:

Celem programu jest ograniczenie i uniknięcie emisji CO2 poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikro-instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej I/lub energii cieplnej.

Dana inwestycja obniży koszty eksploatacji budynków poprzez obniżenie rachunków za ciepło i energię elektryczną, co spowoduje znaczące oszczędności w domowych budżetach rodzinnych.

Dofinansowanie można otrzymać w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem), w tym:

– w formie dotacji:

a) dla instalacji do produkcji ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) – do 15% kosztów kwalifikowanych,

b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) – do 30% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

– w formie kredytu preferencyjnego o:

a) oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku

b) okresie kredytowania do 15 lat

Nie istnieje możliwość uzyskania samej dotacji w ramach projektu.

2. Kto może się ubiegać:

Oferta skierowana jest do:

– osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym

– wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność)
b) użytkowanie wieczyste
c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego

Przez budynek mieszkalny, w tym wielorodzinny, należy rozumieć, istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

3. Na jakie cele:

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

– małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:

a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
e) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
f) mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

– instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:
– więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
– więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

4. Terminy:

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia 16.10.2017r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących powyższego konkursu zachęcamy do organizacji spotkania w dowolnym dla Państwa terminie.

Zapraszamy do współpracy!!!

Grzegorz Jackiewicz

Dyrektor ds. handlowych

Tel. 514 – 988 – 337

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ogłoszono dwa konkursy dotyczące działania...

Nowe konkursy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łącznie wyniesie 630 mln zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Do 18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii