Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Konkurs związany z wysokosprawnym wytwarzaniem energii
Do 18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;
• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE;
• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;
• budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie jako element uzupełniający projektu.

Dopuszczalne są projekty do 1 MW włącznie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
• organizacje pozarządowe;
• przedsiębiorstwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Link do ogłoszenia o konkursie:http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2672/dzialanie-45-wysokosprawne-wytwarzanie-energii

PODZIEL SIĘ